Loading color scheme

Pedagogisch project

De uitgangspunten van onze christelijke identiteit

Wij zijn een Nederlandstalige katholieke dialoogbasisschool en willen een kwaliteitsvol opvoedend onderwijs aanbieden, dat christelijk geïnspireerd is.
Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in een verbondenheid met anderen, met de wereld en met God.

Vanuit ons christelijk geïnspireerd mens- en wereldbeeld geven we voorrang aan waarden als:

- het unieke van ieder mens,
- de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen,
- solidariteit met anderen,
- hoop en vertrouwen in het leven,
- genieten van en dankbaar zijn voor al het goede,
- openheid, respect en zorg voor mens en natuur,
- verwondering voor het gewone,
- vergeving kunnen vragen en geven,
- …

We hechten veel belang aan deze en andere waarden die we in bijbelse verhalen terugvinden (zoals in de parabel van de verloren zoon, de barmhartige Samaritaan … ).
Zij gelden als normen die vertaald worden in leefregels.

We nodigen alle leerlingen uit om deel te nemen aan:

- het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven (1e communie, plechtige communie, vormsel, …).
- schoolpastorale activiteiten (humanitaire inzamelacties, ontwikkelingsprojecten, Vredesdag, …)
- gebedsmomenten, eucharistievieringen (met bijbelverhalen en liederen)

Tijdens de godsdienstlessen, wordt de levensbeschouwelijke ontwikkeling van alle kinderen ondersteund vanuit christelijk perspectief onder leiding van alle klastitularissen.
Ook de zinvragen die zich aandienen in de andere leergebieden komen hier uitdrukkelijk aan bod.

Wij zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod

Vanuit de traditie waarin de school staat en in dialoog met haar omgeving, willen wij een oefenplaats zijn voor (samen)leven in een wereld die gekenmerkt is door veelheid en verschil. Kritisch-creatief leren omgaan met wat eigen en anders is, met wat verbindt en onderscheidt, stellen we kinderen in staat bij te dragen aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar plaats is voor iedereen.

We bouwen voort op wat kinderen al beheersen en laten de leerstofgehelen vlot op mekaar aansluiten. We zorgen er ook voor dat alles in de verschillende leergebieden zinvol samenhangt.
Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen. Zij moeten het ook zinvol kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven.

 

We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat

We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden.
Wij willen aansluiten bij de beginsituatie van ieder kind (hun voor’kennis’, hun leefwereld, hun interesses, hun thuismilieu, hun zijnswijze). De kinderen worden actief betrokken in het onderwijsleerproces. Zo bouwen ze nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes op.

We zorgen voor krachtige leeromgevingen die effectief leren mogelijk maken. Effectief leren verondersteld: actieve betrokkenheid, zelfontdekkend en probleemoplossend leren, kansen krijgen om na te denken over hun eigen leerproces en het bij te sturen en om van elkaar te leren, …
Daarom brengen wij afwisseling in werkvormen en groeperingsvormen en bieden we de kinderen gepast materiaal aan. De leerkrachten zorgen door hun enthousiasme voor een aangename klas/werksfeer om het welbevinden van de kinderen te verhogen.

Leerkrachten bereiden hun lessen doordacht en gestructureerd voor zodat de kinderen stapsgewijs tot inzicht komen in de te verwerven leerstof (ontwikkelingsdoelen en eindtermen).
Door regelmatige evaluatie van de doelen die we nastreven, gaan we na in welke mate het leerproces moet bijgestuurd worden.

 

We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg

We streven ernaar elk kind centraal te stellen. Ieder kind is anders en uniek. Zo heeft ieder kind zijn eigen vragen, waarvoor het aanspraak mag maken op de nodige zorg. De klastitularis is de aangewezen persoon om via gerichte observatie de zorgbehoeften van de kinderen vast te stellen. De bruikbare gegevens, ook die van de ouders, worden verzameld in een kind volgsysteem (voor kleuters)/ leerlingvolgsysteem (leerlingen lagere school). Om tegemoet te komen aan die zorgvragen voorzien we allereerst een gedifferentieerde aanpak in de klas.

We verbreden onze zorg voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht.

Hier stoten we op ‘bijzondere zorgvragen’. Met het oog op een gepaste remediëring wordt er samengewerkt met de zorgleerkrachten en – desgevallend - met het Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB), met gespecialiseerde centra en met scholen voor buitengewoon onderwijs.
In geval beroep wordt gedaan op externe hulp gebeurt dit in overleg met de ouders.

 

Onze school als gemeenschap en als organisatie

‘De Brug’ is geen eiland. Er is een wederzijdse beïnvloeding tussen onze school en de maatschappij.

Onze school (jullie kinderen) word(t)(en) gedragen door ons schoolteam (personeel) met het schoolbestuur als eindverantwoordelijke. Wij werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en –verbetering. Daarom laten wij ons, met het oog op onze verdere professionalisering, ondersteunen door externe begeleiders (diocesane begeleiding) en nascholers (nascholing).

Wij trachten goede contacten te onderhouden en goed te communiceren met alle betrokkenen. We delen immers onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met:

- de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van de kinderen;
- de lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt;
- de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht;
- de scholengemeenschap die ervoor zorgt dat een aantal werkdomeinen overkoepelend kunnen uitgewerkt worden;
- de preventie-ondersteuners die er voor zorgen dat de veiligheidsvoorschriften gerespecteerd en uitgevoerd worden.

 

Bron afbeeldingen uit dit artikel: Vlaams Verbond van het katholiek basisonderwijs (2013), Opdrachten voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen, Brussel, DOKO vzw

Wij gebruiken cookies om onze website en uw ervaring te verbeteren bij het gebruik ervan. Cookies, die worden gebruikt voor de essentiële werking van deze website, zijn al ingesteld. Om meer te weten over de cookies die we gebruiken en hoe deze te verwijderen, zie het privacybeleid van de website.

  Ik accepteer cookies van deze website.